vitajte
KALEND RIUM 2008
Otv racie hodiny

janu r - marec: utorok - sobota   8.00 - 15.00 hod.
    V pondelok a nede a zatvoren
j l - august: pondelok - nede a  9,00 - 17,30 hod.
september:   utorok - nede a   8,30 - 16,00hod.
V pondelok  zatvoren
okt ber: utorok - piatok  8,00 - 15,00 hod.
sobota - nede a   9,00 -16,00 hod
V pondelok  zatvoren
november: utorok - piatok   8,00 - 15,00 hod.
sobota - nede a   9,00 - 15,00 hod.
V pondelok  zatvoren
december: utorok - sobota   8,00 - 15,00 hod.
V nede u, pondelok a po as sviatkov zatvoren


Vstupn do expoz ci M zea vo Sv tom Antone

    deti do 6 rokov ZDARMA
    deti od 6 do 18 rokov  60,-Sk
    dospel   120,-Sk
    slovensk d chodcovia, Z P 60,-Sk
    dr itelia kariet ISIC,ITIC,EURO26  60,-Sk


M zeum vo Sv tom Antone V m pon ka za v hodn cenu mo nos
zak penia Zborn ka M zea vo Sv tom Antone, ro n k XVI. za symbolick cenu 50,-Sk.
V Zborn ku sa nach dza mno stvo zauj mav ch odborn ch textov, ktor s
doplnen o mno stvo fotografi .
V pr pade V ho z ujmu V m zborn k za leme na dobierku.

www.bsnet.sk |
© muzeumsv-anton.sk 2008

  Menu

  Aktuality

Ferbu r:
16.2.2008 - o 14.00hod. -
De otvoren ch dver pre obyvate ov Sv t ho Antona
 
Marec:
9.3. - 14.3.2008 -
Chovate sk prehliadka po ovn ckych trofej - v spolupr ci s Region lnou organiz ciou Slovensk ho po ovn ckeho zv zu iar nad Hronom
 
10.3.2008 - o 10.00 hod. -
Po p smenk ch - besedy a tanie literat ry o zvieratk ch pre deti v r mci Mesiaca knihy


 Partneri