vitajteÚRADNÉ OZNAMY

Na základe zákona č.628/2005 Z.z.,
ktorý dopĺňa zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od
2. januára 2006 (podľa § 5 ods. 6) 

týmto oznamujeme,

že vkladom do katastra nehnuteľností z 27.2.2006
obytná budova č. 292 a 293 na parcelách č.14 a 15 v KÚ Svätý Anton,
na základe kúpnej zmluvy z 8.12.2005
prešla do vlastníckeho práva
pani Malgorzaty Joanny Sababady, rod. Kuś,
bytom Pod červenou studňou 630/15, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 41 627 695


VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2006


Copyright graphic Pagestory 2005

  Menu