vitajte
KALEND�RIUM 2008
Otv�racie hodiny

janu�r - marec: utorok - sobota   8.00 - 15.00 hod.
    V pondelok a nede�a zatvoren�
j�l - august: pondelok - nede�a  9,00 - 17,30 hod.
september:   utorok - nede�a   8,30 - 16,00hod.
V pondelok  zatvoren�
okt�ber: utorok - piatok  8,00 - 15,00 hod.
sobota - nede�a   9,00 -16,00 hod
V pondelok  zatvoren�
november: utorok - piatok   8,00 - 15,00 hod.
sobota - nede�a   9,00 - 15,00 hod.
V pondelok  zatvoren�
december: utorok - sobota   8,00 - 15,00 hod.
V nede�u, pondelok a po�as sviatkov zatvoren�


Vstupn� do expoz�ci� M�zea vo Sv�tom Antone

    deti do 6 rokov ZDARMA
    deti od 6 � do 18 rokov  60,-Sk
    dospel�  120,-Sk
    slovensk� d�chodcovia, Z�P 60,-Sk
    dr�itelia kariet ISIC,ITIC,EURO26  60,-Sk


M�zeum vo Sv�tom Antone V�m pon�ka za v�hodn� cenu mo�nos�
zak�penia Zborn�ka M�zea vo Sv�tom Antone, ro�n�k XVI. za symbolick� cenu 50,-Sk.
V Zborn�ku sa nach�dza mno�stvo zauj�mav�ch odborn�ch textov, ktor� s�
doplnen� o mno�stvo fotografi�.
V pr�pade V�ho z�ujmu V�m zborn�k za�leme na dobierku.

www.bsnet.sk | Re�taur�cie | Sedan | Vlastnosti

© muzeumsv-anton.sk 2008

  Menu

  Aktuality

Ferbu�r:
16.2.2008 - o 14.00hod. -
De� otvoren�ch dver� pre obyvate�ov Sv�t�ho Antona
 
Marec:
9.3. - 14.3.2008 -
Chovate�sk� prehliadka po�ovn�ckych trofej� - v spolupr�ci s Region�lnou organiz�ciou Slovensk�ho po�ovn�ckeho zv�zu �iar nad Hronom
 
10.3.2008 - o 10.00 hod. -
Po p�smenk�ch - besedy a ��tanie literat�ry o zvieratk�ch pre deti v r�mci Mesiaca knihy


 Partneri