vitajte


     AKTIVITY

  Odborní pracovníci múzea spravujú vzácne umeleckohistorické i poľovnícke exponáty - zabezpečujú ich zber, konzervovanie, reštaurovanie, dokumentáciu i prezentáciu. Študujú a prezentujú históriu rodov Koháry a Coburg, ako i históriu a súčasnosť slovenského poľovníctva. Spolupracujú so všetkými ustanovizňami, ktoré pracujú v oblasti poľovníctva na Slovensku i v zahraničí.
     Realizujú prednášky a besedy pre školy všetkých stupňov v oblasti poľovníctva, ochrany prírody a múzejníctva. Organizujú odborné semináre vrátane zahraničných. Múzeum vlastní odbornú knižnicu a vlastný archív. V knižnici sa nachádza 7244 položiek hlavne z oblasti lesníctva a poľovníctva, ďalej 1421 ks historického knižničného fondu.
     Múzeum zabezpečuje lektorskú službu v stálych expozíciách umeleckohistorickej i poľovníckej. Každý rok v septembri realizuje múzeum celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta s veľkým množstvom sprievodných podujatí.

     V novembri realizuje múzeum výstavy fotografií ku mesiacu fotografie a v decembri akciu  s deťmi Vianoce pre zvieratká v kaštieľnom parku. Každoročne na jar realizujú odborní pracovníci regionálnu chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom; každé dva roky koordinuje múzeum medzinárodnú výstavu detského umenia s motívmi zveri a ochrany prírody “ Sv. Anton - Doorwerth “.

    Ďalej múzeum pripravuje koncerty vážnej hudby v kaštieľnej kaplnke, ukážky práce sokoliarov v parku, stretnutia kušiarov a mnoho ďalších i netradičných podujatí rôzneho zamerania. Múzeum realizuje mnoho výstav vo vlastných priestoroch i na iných miestach v SR i v zahraničí a spolupracuje pri príprave výstav s inými slovenskými i zahraničnými ustanovizňami podobného zamerania. Odborní pracovníci publikujú výsledky svojej práce v odborných i populárnonáučných periodikách a prezentujú prácu v rozhlase a televízii. Spolupracujú pri tvorbe odborných filmov a zastupujú oblasť slovenskej poľovníckej kultúry, umeleckohistorickú i múzejnícku v slovenských i medzinárodných organizáciách. Odborní pracovníci spravujú areál národnej kultúrnej pamiatky - svätoantonského kaštieľa vrátane 5 ďalších budov a 30 ha parku.

Múzeum vo Sv. Antone

KALENDÁRIUM  2008KONTAKT:
Múzeum vo Sv. Antone
969 72   Sv. Anton

tel.: 045 691 39 32
fax.: 045 692 19 55
e-mail: info@msa.sk
www.msa.sk

Copyright graphic Pagestory 2005

  Menu